Obsługa finansowo-księgowo-kadrowa firm i Wspólnot mieszkaniowych.

Usługa finansowo-księgowo-kadrowa prowadzona jest przez licencjonowanych księgowych posiadających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zapewniającą bieżącą informacje dla każdego właściciela indywidualnie.

Zakres w/w usług  firm obejmuje:

 • prowadzenie księgi handlowej w przypadku Spółek, a w przypadku innej działalności książki przychodów i rozchodów zwanej dalej Księgą Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą o rachunkowości, oraz dokonywanie zapisów księgowych wg dokumentów przedłożonych przez Zlecającego,
 • prowadzenie rozliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w tym przygotowanie odpowiednich deklaracji podatkowych, przy zachowaniu ustawowych terminów,
 • nadzorowanie obowiązku podatkowego w zakresie innych obciążeń podatkowych oraz dokonywanie odpowiedniego ich rozliczania i sporządzenia deklaracji ( podatek od czynności cywilnoprawnych, (opłata skarbowa),
 • prowadzenie  rozliczeń miesięcznych w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Zleceniodawcy i sporządzanie należnych deklaracji  ubezpieczeniowych ZUS,
 • profesjonalna obsługę procesów naliczania płac i wsparcie administracji personalnej Zleceniodawcy,
 • elastyczne rozwiązania kadrowo-płacowe,
 • dostęp do oprogramowania kadrowo-placowego zapewniającego przez Zleceniobiorcę,
 • gwarancja zgodna z prawem,
 • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne osoby licencjonowanej,
 • zarządzanie jakością współpracy,
 • występowanie przed organami podatkowymi oraz ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym,
 • wydruk obowiązujących dokumentów archiwalnych,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,

Zakres w/w usług Wspólnot obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w  tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
 • prowadzenie pełnego zakres usług ewidencyjnych przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 • zakładanie rachunku bankowego Wspólnoty mieszkaniowej;
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań;
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy;
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek;
 • imienne powiadamianie Właścicieli o stanie ich rozrachunków;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów);
 • sporządzanie i prowadzenie kartotek mieszkaniowych właścicieli za określone okresy rozliczeniowe, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
 1. sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej;
 2. zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej;
 3. zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe;
 4. zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli;
 5. zestawienie należności i zobowiązań wobec kontrahentów;
 6. kartoteki właścicieli;
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz Wspólnoty, w postępowaniu przed sądowym.
 • zapewnienie stałego dostępu do stanu konta każdego właściciela drogą elektroniczną (e-kartoteka).

       Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną w/w usługę lub potrzebują Państwo porady prosimy o wysłanie do nas zapytania  lub o kontakt telefoniczny lub bezpośredni kontakt z naszym biurem. 

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl