Nasza oferta dla Developerów po oddaniu do użytkowania wieczystego obejmuje następujące czynności:

 • Administrowanie budynkiem od momentu oddania w użytkowanie do momentu wyodrębnienia pierwszego lokalu w oparciu o pełnomocnictwo od Dewelopera;
 • Zarządzanie procesem usuwania usterek budowlanych w relacjach Właściciele lokali – Wykonawca;
 • Stworzenie list wad i usterek oraz ich statusu w indywidualnych lokalach oraz w częściach wspólnych, a także ich bieżąca aktualizacja i przesyłanie stosownego comiesięcznego raportu w tej sprawie;
 • Analiza kosztów utrzymania nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych, włącznie z przygotowywaniem i negocjowaniem umów o dostawy media bądź  inne usługi;
 • Przeprowadzenie  inwentaryzacji budowlanej, na podstawie której będą ustalane udziały poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej i ewentualne wskazanie koniecznych poprawek;
 • Przeprowadzanie procesu odbioru lokalu w obecności Klienta i przedstawiciela Developera poprzez:  sprawdzanie stanu liczników, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wstępnego umieszczając w nim listę usterek, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego ostatecznego w przypadku braku usterek;    

        Bezpośrednio po zbyciu pierwszego lokalu powinno odbyć się zebranie Wspólnoty, na którym zostaną zatwierdzone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zatwierdzony plan gospodarczy oraz statut oraz regulaminy.     

            Oferta dla Developerów po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje wykonanie następujących czynności:

 • Przygotowywanie i obsługa pierwszego zebrania właścicieli lokali;
 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon i założenie konta bankowego w banku;
 • Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot. nieruchomości od Developera;
 • Przygotowanie analizy kosztów dotyczących zużycia mediów oraz utrzymania nieruchomości wspólnej i opracowanie pierwszego planu gospodarczego dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Założenie i prowadzenie ewidencji lokali i właścicieli lokali;
 • Czynności związane z zarządzaniem/administrowaniem zgodnie z naszą oferta dla Wspólnot mieszkaniowych.

        Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość lub potrzebują Państwo porady prosimy o wysłanie do nas zapytania lub o kontakt telefoniczny lub  bezpośredni kontakt  z naszym biurem. 

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl