Doradztwo techniczne i inne usługi:

Nasza firma posiada doświadczonego licencjonowanego Doradcy nieruchomości - Pośrednika nieruchomości, który doradzi Państwu jak przygotować daną nieruchomość: lokalową, budynkową czy gruntową do sprzedaży i pomoże w przejściu procedur transakcji sprzedaży Państwa nieruchomości. Aby dana sprzedaż była przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, standardami zawodowymi, kierowana była zasadami ochrony interesów osób, na rzecz których wykonane są czynności i była bezpieczna dla obu stron. Dotyczy to również kupna, wynajmu, najmu danej nieruchomości czy to lokalowej we Wspólnocie czy Spółdzielni, budynkowej czy gruntowej.

        Usługę tę kierujemy do wszystkich Deweloperów, Właścicieli, Współwłaścicieli bądź użytkowników  nieruchomości komercyjnych, prywatnych i innych rodzajów nieruchomości, klientów zarządzanych przez nas nieruchomości  w których Właściciel potrzebuje pomocy przy przeprowadzeniu transakcji oraz doradztwa nieruchomości.

        My jako doświadczony zespół doradców i zarządców znając rynek mieszkaniowy,  oraz rynek mieszkaniowy zarządzany przez Nas, znając właścicieli lokali oraz ich oczekiwania  możemy Państwu doradzić w doborze jak najlepszej nieruchomości, przygotować umowy pod dany rodzaj transakcji, pokierować transakcją do momentu podpisania protokołu odbioru czy zbycia nieruchomości. Stąd łatwiej nam zaoferować pomoc i fachową poradę w:

 • sprzedaży
 • zakupie
 • wynajmie
 • najmie

mieszkania, lokalu usługowego lub innej nieruchomości budynkowej czy gruntowej, szczególnie w zarządzanych przez nas nieruchomościach lub innych nieruchomościach które są na rynku.

 W zakres doradztwa nieruchomości naszej wchodzi:

 • sprzedaż nieruchomości;
 • zakup nieruchomości;
 • najem nieruchomości;
 • wynajem nieruchomości;

*Usługi dodatkowe:

1.Poszukiwanie terenów pod inwestycje, przygotowanie inwestycji i realizacja inwestycji:

Nasza firma posiada doświadczonego licencjonowanego Doradcę nieruchomości - Pośrednika nieruchomości, który doradzi Państwu jak znaleźć na naszym rynku nieruchomość gruntową pod inwestycje.  Wieloletnie doświadczenie i współpracy z firmami deweloperskimi przy poszukiwaniu terenów pod inwestycje dało nam znakomitą znajomość rynku nieruchomości, obowiązujących przepisów, toku postępowania przy poszukiwaniu nieruchomości i jej analizie oraz ocenie przydatności dla klienta.

        Ofertę swą kierujemy do inwestorów, poszukujących terenów, pod ściśle określone inwestycje, lub też spełniający ich zdefiniowane wymagania, takie jak:

 • określona lokalizacja
 • wielkość działki
 • kształt działki
 • zapisy planu miejscowego, warunków zabudowy lub ewentualnie studium
 • dostęp do drogi publicznej
 • dostępność mediów

        W zakres naszych prac i doradztwa wchodzi:

 • Przeprowadzona pełna analiza oferowanych naszym klientom nieruchomości i ich adekwatność do wymagań poszukującego;
 • Sprawdzamy otoczenie położenia nieruchomości, a w tym plany inwestycyjne lokalnej oraz krajowej infrastruktury (uzbrojenia terenu, budowy dróg, autostrad itp.);
 • Wykonujemy analizę lokalnego rynku nieruchomości pod kątem planowanych inwestycji, a w tym i otoczenia konkurencyjnego oraz innowacyjnych rozwiązań i analiz inwestycyjnych;

Po poszukiwaniu i wyborze terenu pod inwestycje, przygotowujemy inwestycje w której wchodzi:        

- analiza wybranego terenu, a w tym zbadanie:            

                a) przydatności dla potrzeb nabywcy;

                b) zapisów planu miejscowego, warunków zabudowy oraz studium;

                c) dostępność mediów;

                d) dostęp do drogi publicznej;

                e) stanu prawnego nieruchomości;

 • Pomoc przy nabyciu nieruchomości, w tym przygotowanie założeń do projektu umowy lub umów związanych z zakupem nieruchomości;
 • Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • Pomoc w doborze projektanta;
 • Analizy lokalnego rynku nieruchomości;
 • Pomoc w przygotowaniu koncepcji architektonicznej, a przy budownictwie mieszkaniowym i biurowym zaopiniowanie standardów w aspekcie późniejszej wygodnej i ekonomicznej eksploatacji nieruchomości;
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień;
 • Nadzór nad pracami projektanta przy przygotowywaniu projektu budowlanego;
 • Kompletowanie dokumentów do pozwolenia na budowę;
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę;
 • W etapie realizacji inwestycji oferujemy zarówno usługę zastępstwa inwestycyjnego;
 • Nadzór nad realizacją inwestycji a w tym koordynację działań projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru i inwestora.
      W przypadku, gdy inwestor nie posiada odpowiednich służb, bądź też odpowiedniego doświadczenia może powierzyć nadzór nad realizacją inwestycji swojemu przedstawicielowi. Nasza firma oferuje usługę nadzoru nad realizacją inwestycji, obejmującą dodatkowo:
 • dobór projektanta;
 • dobór wykonawcy;
 • dobór inspektora nadzoru, bądź też własny nadzór inspektorski;
 • dobór dostawców;
 • nadzór nad pracami projektanta, wykonawcy, inspektora nadzoru;
 • koordynacja prac projektanta, wykonawcy, inspektora nadzoru;
 • nadzór nad dostawami;
 • nadzór nad odbiorami częściowymi;
 • nadzór nad płatnościami;
 • przygotowanie umów eksploatacyjnych (na dostawę mediów, wywóz śmieci i inne w zależności od specyfiki inwestycji);
 • przygotowanie inwestycji do odbioru do użytkowania, a w tym nadzór nad kompletnością niezbędnych dokumentów;
 • przygotowanie inwestycji do zarządzania  w zależności od rodzaju inwestycji w którego zakres wchodzi:        
 1. organizacji prawnej Wspólnot Mieszkaniowych;
 2. zasad prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych;
 3. tworzenie planów gospodarczych;
 4. przygotowanie niezbędnych umów związanych z obsługą nieruchomości lub weryfikacji już podpisanych;
 5. obsługę techniczna nieruchomości wraz z ustaleniem niezbędnych zakresów prac konserwacyjnych;
 6. weryfikacji projektów nowych budynków pod kątem funkcjonalności , przyszłych kosztów eksploatacji i bezpieczeństwa przyszłych mieszkańców;
 • czynności po odbiorze do użytkowania (np. zarządzanie nią, wystąpienie o wpis do kartoteki budynków, przygotowanie dokumentów do aktualizacji ksiąg wieczystych).  

*Obsługa w zakresie przeciwpożarowej i ochrony fizycznej nieruchomości.        

         W zakres naszych dodatkowych usług dla nieruchomości - obsługi przeciwpożarowej wchodzi zakres usług  wykonanych przez naszego inżyniera pożarnictwa nr uprawnień: 0407 wydany przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarnictwa w Warszawie która obejmuje:

 • Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór w tym zakresie;
 • Audyt obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z wydaniem ekspertyzy;
 • Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • Przeprowadzenie próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego w wydaniem protokołu przeglądu;
 • Oznakowanie nieruchomości znakami ewakuacyjnymi i pożarowymi;
 • Nadzór nad ochrona ogólną nieruchomości w tym przygotowanie służb ochrony w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem pożarowym;
 • Opracowanie planów ochrony danej nieruchomości;
 • Opracowanie Instrukcji postępowania w przypadkach szczególnych jak: zagrożenie terrorystyczne, napad, kradzież, pożar itp.;
 • Audyt obiektu w zakresie bezpieczeństwa ogólnego i ochrony z wydaniem ekspertyzy;
 • Przygotowanie założeń dla funkcjonowania systemu kontroli dostępu, , pomoc i doradztwo w wyborze oferty w tym zakresie, nadzór nad wykonaniem i funkcjonowaniem systemu (SKD).

*Geodezja, Architektura,Budownictwo, Inwestycje:

Nasza oferta obejmuje:

 • projektowanie,
 • opiniowanie projektów,
 • projekty drogowe, 
 • obsługa komunikacyjna,
 •  parkingi naziemne i wielopoziomowe,
 •  koordynacje, doradztwo i kontrola inwestycji,
 •  nadzory inwestorskie,
 • ekspertyzy techniczne;

*Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa: 

 • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
 • zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania,
 • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników
 • zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.

Koszt:

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku. 

*Okresowe przeglądy obiektów budowlanych:

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo budowlane, Firma CEZiAN proponuje współpracę w zakresie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych.

Zakres:

Ocena stanu technicznego:

 • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Instalacji gazowych
 • Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 • Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia
 • Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość lub potrzebują Państwo porady prosimy o wysłanie do nas  zapytania  lub o kontakt telefoniczny lub bezpośredni  kontakt  z naszym biurem. 

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl